Bendruomenė susitiko su Seimo nariu Linu Balsiu

Rugsėjo 9 d. bendruomenė susitiko su Seimo nariu Linu Balsiu.