Įstatai

"Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenės įstatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė (toliau įstatuose vadinama bendruomenė) yra atvira, demokratiška, savarankiška visuomeninė organizacija, jungianti asmenis, kuriems nuosavybės teise priklauso žemės sklypai, esantys Pilaitės šiaurinės dalies gyvenvietės kadastrinėje vietovėje ir funkciniais ryšiais susiję su Varnės g., Vilniuje.
1.2. Bendruomenė veikia vadovaudamasi Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.3. Bendruomenės teisinė forma – asociacija.
1.4. Bendruomenė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, todėl neatsako už savo narių prievoles, nariai neatsako už bendruomenės prievoles.
1.5. Bendruomenė įsteigta neribotam terminui.
1.6. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI
2.1. Pagrindinis bendruomenės tikslai – koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti jų interesus ir juos ginti, sutelkiant narių lėšas patenkinti narių bendrus socialinius bei ekonominius poreikius, visų individualiems namams eksploatuoti būtinų inžinierinių įrenginių ir statinių (kelius, vandens gręžinius ir pan.) (toliau tekste bendrai vadinama „statiniais“) įrengimas.
2.2. Steigiama bendruomenė įgyvendindama savo tikslus užsiima labdaros, gamybine – ūkine, organizacine, konsultacine, ekonomine veikla, veikia tyrimų, projektavimo, statybos srityse.
2.3. Pagrindinės bendruomenės veiklos rūšys yra šios:
2.3.1. statyba;
2.3.2. gamyba;
2.3.3. konsultavimas.
2.4. Bendruomenės veiklos rūšys:

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 70.12
Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimas 70.20
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 74.13
Konsultacinė verslo ir valdymo veikla 74.14
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas 14
Statyba 45
Viešbučiai ir restoranai 55
Nekilnojamojo turto operacijos 70
Mašinų ir įrenginių be operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma 71
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma 71.4
Kita verslo veikla 74


3. BENDRUOMENĖS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Bendruomenė turi teisę:
3.1.1. turėti savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose;
3.1.2. įstatymų nustatyta tvarka naudotis pirktu, nuomotu arba kitaip teisėtai įgytu žemės sklypu (-ais) ir kitu turtu;
3.1.3. gauti kreditus;
3.1.4. sudaryti projektavimo ir rangos sutartis dėl bendrojo naudojimo inžinerinių įrenginių ir statinių (kelių, vandens gręžinių ir pan.) arba projektuoti ir statyti nurodytus statinius ūkio būdu;
3.1.5. nustatytąja tvarka projektuoti ir/ar įrengti bendrojo naudojimo gyvenamąsias ir kitos paskirties patalpas, inžinerinius įrenginius ir statinius;
3.1.6. prisiimti kitus įsipareigojimus pagal sutartis, jei tai yra reikalinga bendruomenės tikslams pasiekti.
3.2. Bendruomenė privalo:
3.2.1. laikytis statinių projektavimo, statybos, rekonstravimo, techninio eksploatavimo normų bei taisyklių, taip pat sanitarijos, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų;
3.2.2. nustatytąja tvarka pateikti Valstybės įmonei Registrų centras bei kitoms valstybinėms ar savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms dokumentus, kurių reikia pastatų, statinių ir žemės sklypų kadastriniams matavimams atlikti ir jiems teisiškai įregistruoti;
3.2.3. laiku mokėti įstatymų nustatytus mokesčius ir rinkliavas;
3.2.4. tinkamai vykdyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bendruomenei nustatytus reikalavimus.
3.3. Pajus ir kitos įmokos išstojančiam (pašalintam) iš bendruomenės asmeniui grąžinami (atskaičius skolas) ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo naujo nario priėmimo į išstojančiojo (pašalintojo) vietą dienos. Šiuo atveju pajus ir kitos įmokos gali būti indeksuojami bendru bendruomenės pirmininko, išstojančio (pašalinto) iš jos asmens ir į jo vietą priimamo naujo bendruomenės nario susitarimu, atsižvelgiant į statinių rinkos kainą. Iš bendruomenės narys gali išstoti tik tuomet, kai neturi jokių įsiskolinimų bendruomenei.
3.4. Kilus ginčui tarp suinteresuotų šalių dėl indeksuoto pajaus (įmokų) sumos, šis pajus (įmokos) gali būti parduotas bendruomenės valdybos organizuotame aukcione.
3.5. Bendruomenės reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato LR asociacijų įstatymas bei Civilinis kodeksas..
3.6. Visais atvejais, kai pranešimai susiję su bendruomene ir jos veikla turi būti skelbiami viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų reglamentuojančių bendruomenės veiklą nustatyta tvarka ir terminais. Už pranešimų susijusių su bendruomene ir jos veikla paskelbimą viešai atsakingas bendruomenės pirmininkas.
3.7. Visuotiniam bendruomenės narių susirinkimui nutarus, bendruomenė gali sudaryti specialius fondus saviems poreikiams, atitinkantiems bendruomenės įstatus, tenkinti. Šių fondų sudarymo ir naudojimo tvarką nustato visuotinis bendruomenės narių susirinkimas.
3.8. Bendruomenės lėšų apskaita vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.9. Bendruomenei draudžiama atlikti veiksmus numatytus LR asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje.

4. BENDRUOMENĖS NARIAI. BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Bendruomenės nariais gali būti pilnamečiai fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, priimti į bendruomenę šiuose įstatuose nurodyta tvarka.
4.2. Asmuo, siekiantis tapti bendruomenės nariu, pateikia bendruomenės valdybai prašymą. Tokiame prašyme turi būti nurodyti žemės sklypo, apibūdinto šių įstatų 1.1. p., kadastriniai duomenys, žemės sklypo įsigijimo data, žemės sklypo savininko (savininkų, jei žemės sklypas priklauso sutuoktiems), vardas, pavardė, telefonas. Asmuo gali pretenduoti tapti bendruomenės nariu nuo žemės sklypo, apibūdinto šių įstatų 1.1. p., įsigijimo dienos. Jeigu kandidatas į bendruomenės narius yra juridinis asmuo, prie prašymo papildomai pridedamas juridinio asmens registravimo pažymėjimas, kompetentingo pagal steigimo dokumentus juridinio asmens organo sprendimas tapti bendruomenės nariu, steigimo dokumentas. Nagrinėdama kandidato prašymą valdyba turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų ar duomenų.
4.3. Bendrijos valdybai patenkinus kandidato į bendruomenės narius prašymą bei tokiam asmeniui sumokėjus valdybos sprendime nurodyto dydžio įmokas, kandidatas į bendruomenės narius tampa pilnateisiu bendruomenės nariu. Bendruomenės valdyba tokius prašymus išnagrinėja ir sprendimus priima per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. Priimdama sprendimą priimti naują narį valdyba taip pat nusprendžia ir dėl mokėtinų įmokų.
4.4. Kandidato į bendruomenės narius mokėtinos įmokos turi būti sumokėtos į bendruomenės banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo bendruomenės valdybos raštiško sutikimo patenkinti asmens prašymą tapti bendruomenės nariu. Kandidatui į bendruomenės narius nesumokėjus bendruomenės valdybos sprendime nurodytų mokėtinų sumų, bendruomenės valdybos sutikimas priimti naują bendruomenės narį negalioja.
4.5. Bendruomenės narių skaičius neribojamas. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys nariai.
4.6. Bendruomenės narys turi teisę:
4.6.1. dalyvauti visuotiniuose bendruomenės narių susirinkimuose, balsuoti juose, rinkti ir būti išrinktas, teikti pasiūlymus visais bendrijos veiklos klausimais;
4.6.2. dalyvauti statinių statyboje savo darbu bei turtu ir gauti už tai atlyginimą;
4.6.3. žemės sklypų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo jų tarpusavio susitarimu. Bendruomenės narys - fizinis asmuo gali raštu įgalioti vietoj savęs dalyvauti bendruomenės veikloje ir atstovauti jam bendruomenės narių susirinkimuose kitą asmenį.
4.6.4. išstoti iš bendruomenės bet kuriuo metu pateikęs rašytinį prašymą bendruomenės valdybai ir visiškai atsiskaitęs su bendruomene;
4.6.5. gauti informacijos apie bendruomenės veiklą, šių įstatų nustatyta tvarka. bendruomenės nariui pateikus raštišką prašymą, bendruomenės pirmininkas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo sudaryti bendruomenės nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: bendruomenės narių sąrašo, kuriame nurodomi bendruomenės narių vardai, pavardės, adresai korespondencijai, bendruomenės įstatų, visuotinio bendruomenės narių susirinkimo protokolų, bendruomenės metinės veiklos ataskaitų, sutarčių, susijusių su gyvenamųjų patalpų statybomis. Bendruomenės dokumentai bendruomenės nariui pateikiami sumokėjus bendruomenės primininko nustatytą atlyginimą, kuris negali viršyti prašomų pateikti dokumentų paruošimo ir pateikimo sąnaudų;
4.6.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
4.7. Bendruomenės narys privalo:
4.7.1. laikytis bendruomenės įstatų ir visuotinio bendruomenės narių susirinkimo sprendimų;
4.7.2. laiku mokėti nario mokestį ir kitas įmokas. Laiku nesumokėjus nario mokesčio ar kitų įmokų, bendruomenės nariui yra skaičiuojamos bendruomenės valdybos sprendimu nustatyto dydžio netesybos. Su tokiu bendruomenės valdybos sprendimu bendruomenės narys supažindinamas pasirašytinai, o prieš pradedant skaičiuoti netesybas, įsiskolinęs bendruomenės narys vieną kartą paraginamas siunčiant pranešimą paskutiniu adresu, kurį jis nurodė bendruomenės, padengti susidariusį įsiskolinimą bendruomenei;
4.7.3. laiku mokėti visas įmokas ir tikslines rinkliavas, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato visuotinis bendruomenės narių susirinkimas;
4.7.4. tinkamai naudoti, prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius statinius ir eksploatuoti juos taip, kad nepadarytų žalos bendruomenės nuosavybei;
4.7.5. netrukdyti atlikti būtinus bendro naudojimo objektų, bendruomenės nuosavybės priežiūrai būtinus darbus (leisti privažiuoti prie inžinierinių tinklų, atlaisvinti pravažiavimo kelio valymo darbams ir pan.);
4.7.6. parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį žemės sklypą, atsiskaityti su bendruomene pagal savo prievoles ir informuoti bendruomenės valdybą apie išstojimą iš bendruomenės;.
4.8. bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės, jeigu jis:
4.8.1. iki nustatyto termino nesumoka stojamojo mokesčio ar kitų įmokų;
4.8.2. nevykdo bendruomenės įstatų reikalavimų, visuotinio bendruomenės narių susirinkimo, bendruomenės valdybos sprendimų, pažeidžia šiuose įstatuose numatytas pareigas.
4.8.3. atskleidė bendruomenės ar jos narių ūkines ar komercines paslaptis.
4.9. Bendruomenės narys laikomas pašalintas iš bendruomenės nuo bendruomenės valdybos nutarimo pašalinti iš bendruomenės priėmimo dienos.
4.10. Bendruomenės nariai registruojami bendruomenės narių registravimo knygoje. Joje nurodomas nario vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, įstojimo į bendruomenės data, nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo plotas bei adresas.

5. BENDRUOMENĖS VALDYMAS
5.1. Bendruomenės organas yra visuotinis narių susirinkimas, bendruomenės valdymo organai yra bendruomenės valdyba (kolegialus valdymo organas) ir bendruomenės prezidentas (vienasmenis valdymo organas).

6. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
6.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias bendruomenės organas. Kiekvienas bendruomenės narys bendruomenės narių susirinkime turi vieną balsą.
6.2. Eilinis visuotinis narių susirinkimas bendruomenės valdybos sprendimu yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus ne vėliau nei per 4 (keturis) mėnesius nuo bendruomenės finansinių metų pabaigos. Bendruomenės narių visuotinius susirinkimus organizuoja valdybos pirmininkas.
6.3. Pranešimas apie visuotinį bendruomenės narių susirinkimą skelbiamas internetiniame puslapyje http://www.siaurinepilaite.lt ir išsiunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip 15 (penkiolika) dienų prieš visuotinio narių susirinkimo dieną. Kartu su pranešimu apie šaukiamo bendruomenės narių susirinkimo vietą, datą ir laiką valdybos pirmininkas privalo bendruomenės nariams išsiųsti darbotvarkės klausimus.
6.4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendruomenės nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendruomenės nariai gali iš anksto raštu arba elektroniniu paštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu arba elektroniniu paštu pareiškę nuomonę bendruomenės nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.
6.5. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma valdybos pirmininko ar bendruomenės prezidento siūlymu, taip pat ne mažiau pusės bendruomenės narių siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę gali būti gautas bendruomenėje ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio narių susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.
6.6. Neeilinis visuotinis bendruomenės narių susirinkimas gali būti šaukiamas reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 bendruomenės narių, nors vienam bendruomenės valdybos nariui, arba bendruomenės prezidento iniciatyva.
6.7. Visuotinis narių susirinkimas:
6.7.1. keičia bendruomenės įstatus;
6.7.2. skiria ir atšaukia valdybos narius;
6.7.3. nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką. Bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydis ir narių mokesčių dydis, jų mokėjimo tvarka kuri yra tvirtinama visuotinio susirinkimo protokolu;
6.7.4. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos metinę veiklos ataskaitą;
6.7.5. priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
6.8. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės valdybai ar bendruomenės prezidentui pavesti spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
6.9. Visuotiniame narių susirinkime kiekvienas bendruomenės narys turi vieną balsą.
6.10. Visuotinis narių susirinkimas yra laikomas teisėtu ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) bendruomenės narių.
6.11. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus bendruomenės įstatų 6.7.1., 6.7.2. ir 6.7.5. punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami bendruomenės valdybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.
6.12. Bendruomenės įstatų 6.7.1., 6.7.2. ir 6.7.5. punktuose nurodytus sprendimus visuotinio narių susirinkimas priima ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų dauguma.
6.13. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 30 (trisdešimt) dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiname susirinkime dalyvavo bendruomenės narių. Bendruomenės nariai į pakartotinį susirinkimą šaukiami įstatų 6.3. p. nustatyta tvarka.
6.14. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas bendruomenės įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi bendruomenės narys ar valdymo organas.

7. BENDRUOMENĖS NARIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS BALSUOJANT RAŠTU
7.1. Bendruomenės narių sprendimai gali būti priimti balsuojant raštu. Balsavimą raštu organizuoja bendruomenės valdyba (prezidentas) bendruomenės susirinkimo pavedimu arba savo sprendimu, arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 bendruomenės narių.
7.2. Balsavimas raštu vykdomas vadovaujantis šia tvarka:
7.2.1. parengiamas balsavimo biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi klausimai, siūlomi sprendimo variantai, balsavimo žyma „Pritariu“, „Nepritariu“ ir įrašoma nuoroda, kam ir kada šis biuletenis turi būti grąžintas;
7.2.2. balsavimo biuletenis įteikiamas kiekvienam bendruomenės nariui asmeniškai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Be to, apie vykdomą balsavimą raštu ir svarstomus klausimus viešai skelbiama bendruomenės skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje http://www.siaurinepilaite.lt arba išsiunčiamas elektroniniu paštu. Jeigu žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams, balsavimo biuletenis įteikiamas vienam iš jų;
7.2.3. bendruomenės narys (bendraturtis), gavęs balsavimo biuletenį, turi per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos apsispręsti dėl balsavimo ir atitinkamai pažymėti biuletenyje - pritaria ar nepritaria siūlomam nutarimo variantui (variantams). Užpildytas biuletenis pasirašomas, nurodant pasirašiusiojo asmens kodą. Jeigu žemės sklypas priklauso keliems bendraturčiams, biuletenį pasirašo vienas iš bendraturčių jų susitarimu. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) žemės sklypo savininko nepasirašyti balsavimo biuleteniai;
7.2.4. užpildytą balsavimo biuletenį bendruomenės narys turi grąžinti bendruomenės valdybai (prezidentui) ar jo įgaliotam asmeniui arba išsiųsti paštu, arba įmesti į specialiai tam skirtą balsadėžę;
7.2.5. balsavimo biuletenius skaičiuoja bendruomenės narių susirinkimo specialiai tam sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Balsavimo raštu rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu, kurį pasirašo balsų skaičiavimo komisijos nariai ir tvirtina bendruomenės valdyba (prezidentas). Balsų skaičiavimo komisijos pasirašytas protokolas viešai skelbiamas bendruomenės skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje http://www.siaurinepilaite.lt arba išsiunčiamas elektroniniu paštu;
7.2.6. . balsavimo raštu priimti sprendimai yra teisėti, kai jiems pritaria daugiau kaip 1/2 visų bendruomenės narių;
7.2.7. balsavimo biuleteniai susegami į bylą ir saugomi ne trumpiau kaip 3 metus;
7.2.8. balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino bendruomenės valdybai (prezidentui) ar jo įgaliotam asmeniui grąžintų - atsiųstų paštu ar įmestų į specialiai tam skirtą balsadėžę - ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 bendruomenės narių skaičiaus plius vienas. Pakartotinis balsavimas raštu gali būti vykdomas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, pasibaigus vykdyto balsavimo raštu terminui.

8. BENDRUOMENĖS VALDYBA
8.1. Bendruomenės veiklai vadovauja ir ją kontroliuoja bendruomenės kolegialus valdymo organas, bendruomenės valdyba (toliau įstatuose vadinama valdyba), susidedanti iš 5 (penkių) narių. Valdybos nariai išsirenka iš savo tarpo valdybos pirmininką, kuris valdybos įgaliojimų terminu pirmininkauja valdybos posėdžiams bei atlieka kitas šiuose įstatuose numatomas funkcijas.
8.2. Valdybos posėdžių iniciatyvos teisę turi visi valdybos nariai. Apie valdybos posėdį valdybos pirmininkas praneša valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio.
8.3. Valdybos posėdžiams gali vadovauti pirmininko paskirtas kitas valdybos narys. Valdybos posėdžiai protokoluojami.
8.4. Valdybos nutarimai yra priimami paprasta dalyvaujančių valdybos posėdyje narių dauguma. Valdyba gali priimti nutarimus, kai visi jos nariai yra tinkamai informuoti apie posėdį ir į posėdį atvyksta valdybos pirmininkas ir vienas valdybos narys.
8.5. Valdyba yra renkama 5 (penkerių) metų laikotarpiui visuotiniame narių susirinkime šių įstatų 6.12. p. nustatyta tvarka.
8.6. Naujai išrinkta valdyba įgaliojimus veikti įgyja pasibaigus ją išrinkusio visuotinio narių susirinkimo posėdžiui ir baigia naujos valdybos rinkimo visuotiniame narių susirinkime dieną.
8.7. Vienam iš valdybos narių mirus ar atsistatydinus iš pareigų visuotinis narių susirinkimas renka naują narį, kurio įgaliojimų trukmė bus lygi likusiam valdybos įgaliojimų laikui.
8.8. Valdybos narių darbo apmokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.
8.9. Valdybos įgaliojimų pasibaigimo pagrindai
8.9.1. pasibaigia 5 (penkerių) metų trukmės valdybos kadencijos laikotarpis;
8.9.2. visi valdybos nariai atsistatydina.
8.10. Valdybos funkcijos ir įgaliojimai:
8.10.1. priima sprendimus dėl naujų bendruomenės narių priėmimo;
8.10.2. šalina iš bendruomenės narius, savo veiksmais pažeidusius bendruomenės įstatus, bendruomenės nario pareigas;
8.10.3. renka bendruomenės prezidentą ir atšaukia jį iš pareigų;
8.10.4. organizuoja statinių statybą;
8.10.5. yra atsakinga už bendruomenės finansinės atskaitomybės sudarymą, visuotinio bendruomenės narių susirinkimo sušaukimą;
8.10.6. kasmet per eilinį visuotinį bendruomenės narių susirinkimą pateikia bendruomenės nariams metinę bendruomenės veiklos ataskaitą;
8.10.7. rengia bendruomenės metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, bendruomenės turto remonto metinį ir ilgalaikį planą;
8.10.8. tvarko ir saugo bendruomenės narių registravimo knygą;
8.10.9. kontroliuoja ir prižiūri bendruomenės prezidento veiklą. Jeigu dėl bendruomenės prezidento veiksmų yra padaroma žala bendruomenei ar jos nariams, bendruomenės valdybos narių atsakomybė už tokius veiksmus yra subsidiarinė.
8.10.10. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
8.10.11. vykdo visuotinio narių susirinkimo sprendimus.
8.10.12. asociacijos buveinė keičiama valdybos sprendimu.
8.11. Valdybos nariai privalo saugoti bendruomenės komercines paslaptis, vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

9. BENDRUOMENĖS PREZIDENTAS
9.1. Bendruomenės prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, sprendžiantis bendruomenės einamuosius klausimus.
9.2. Bendruomenės prezidentas tuo pat metu gali būti ir bendruomenės valdybos nariu.
9.3. Bendruomenės prezidentas:
9.3.1. atsako už bendruomenės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
9.3.2. įteikia bendruomenės nariams mokamuosius pranešimus, pagal paskirtį naudoja bendrijos lėšas;
9.3.3. priima į darbą ir atleidžia iš darbo bendruomenės etatinius darbuotojus, tvirtina jų pareiginius nuostatus;
9.3.4. yra atsakingas už informacijos bendruomenės nariams pateikimą;
9.3.5. pagal visuotinio bendruomenės narių susirinkimo bei valdybos sprendimus turi teisę disponuoti bendruomenės lėšomis, esančiomis jos banko sąskaitose ar kasoje;
9.3.6. turi teisę įgalioti kitus asmenis atlikti tam tikrus veiksmus, priklausančius jo kompetencijai;
9.3.7. atstovauja bendruomenę teisme, arbitraže, valstybinėse ir savivaldybės institucijose, įstaigose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
9.3.8. bendruomenės vardu pasirašo sutartis. Jeigu sutarčių kaina viršija 1000 eurų (vieną tūkstantį eurų), bendruomenės prezidentas privalo gauti bendruomenės valdybos sutikimą sutarčiai sudaryti;
9.3.9. yra atsakingas už duomenų ir bendruomenės dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, mokesčių administratoriui ir kitoms kompetetingoms valstybės institucijoms; taip pat atsako už raštvedybos (išskyrus valdybos kompetenciją šioje srityje), buhalterinės apskaitos organizavimą, atlieka kitas su šiais įstatais susijusias funkcijas;
9.3.10. jeigu statyba vykdoma rangos būdu, suderinęs su rangovu, nustato bendruomenės narių ir jų šeimų narių, padedančių statyti statinius, darbo sąnaudas ir pagal visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimus įskaito tokią vertę į bendrijos nario įmokas;
9.3.11. vykdo arba organizuoja statybos darbų techninę priežiūrą.

10. BENDRUOMENĖS PINIGINĖS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR KONTROLĖ
10.1. Bendruomenės veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina bendruomenės veiklos ataskaitą. Tarp bendruomenės narių susirinkimų bendruomenės veiklos kontrolę vykdo valdyba.
10.2. Už bendruomenės lėšų panaudojimo teisėtumą, buhalterinės apskaitos reikalavimų įgyvendinimą atsako bendruomenės prezidentas, išskyrus atvejus, kai konkretų sprendimą priima kitas bendruomenės organas ir bendruomenės prezidentas buvo išreiškęs aiškų nesutikimą su tokiu sprendimu.
10.3. Bendruomenės lėšų naudojimo kontrolę gali vykdyti valdybos pirmininko sprendimu arba 1/3 bendruomenės narių susirinkimo balsų paskirtas auditorius ar kitoks ekspertas, kuris tikrina bendruomenės finansinę, teisinę ir kitokią veiklą bei dokumentaciją. Išvados apie patikrinimą yra pateikiamos tokį ekspertą paskyrusiam organui. Išlaidas eksperto darbo laikui apmokėti apmoka tokį patikrinimą inicijavęs asmuo (asmenys), jeigu patikrinimo išvados nepatvirtintina jo (jų) nurodytų pažeidimų. Jeigu nurodyti pažeidimai pasitvirtina – išlaidas apmoka pažeidimu padarę asmenys.
10.4. Bendruomenės nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
10.5. Bendruomenės pajamų šaltiniai:
10.5.1. bendruomenės narių stojamieji mokesčiai;
10.5.2. einamieji mokesčiai;
10.5.3. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
10.5.4. lėšos, gautos už atskirų bendruomenės narių užsakymų vykdymą;
10.5.5. parama;
10.5.6. dovanotos ir kitos teisėtai gautos lėšos;
10.5.7. bendruomenės įsteigtų įmonių pelnas;
10.5.8. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
10.5.9. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
10.5.10. kiti teisėti, Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų, nedraudžiami pajamų šaltiniai.
10.6. Nepiniginiai (turtiniai) bendruomenės narių įnašai įvertinami bei bendruomenės narių ir jų šeimos narių darbo sąnaudos įskaitomos į įmokas bendruomenės narių susirinkimo nustatyta tvarka.
10.7. Asociacijos lėšos ir turtas turi būti naudojami tik įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

11. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
11.1. Bendruomenės įstatus turi teisę keisti visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma (įstatų 6.6.1. p.).
11.2. Jeigu visuotiniame narių susirinkime yra numatoma keisti įstatus, kartu su pranešimu apie visuotinį narių susirinkimą, nariams privaloma išsiųsti naujos redakcijos įstatus su paaiškinimu, kokios įstatų nuostatos yra keičiamos ir dėl kokių priežasčių jos yra keičiamos.

12. BENDRUOMENĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
12.1. Filialas ir atstovybė yra bendruomenės struktūriniai padaliniai, turintys atskirą buveinę ir atliekantis jiems priskirtas funkcijas. Bendruomenė turi teisę steigti šioje įstatų dalyje nustatyta tvarka filialus ir atstovybes Lietuvoje ir už jos ribų.
12.2. Sprendimą dėl filialo ir / ar atstovybės įsteigimo, filialo ir / ar atstovybės valdymo organo paskyrimo, filialo ir / ar atstovybės veiklos nutraukimo priima bendruomenės valdyba.

13. INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA
13.1. Informacija ir dokumentai apie asociacijos veiklą nariams pateikiama per 7 (septynias) dienas nuo jų prašymo gavimo dienos, išsiunčiant prašomą informaciją ar dokumentus nario prašyme nurodytu adresu arba pateikiant nariui tiesiogiai. Bendruomenės narys atlygina visas tokios informacijos ar dokumentų pateikimo sąnaudas (išlaidas kopijavimui, dokumentų siuntimui paštu ir pan.).
13.2. Bendruomenės nariams gali būti nepateikiama prašoma informacija ar dokumentai tuomet, kai toks informacijos pateikimas galėtų pakenkti bendruomenei ar trečiajam asmeniui, kuris patikėjo bendruomenei vertingą informaciją. Atsisakymas pateikti informacija gali būti patvirtinamas raštu.
13.3. Apie bendruomenės pertvarkymą ar pasibaigimą, su tuo susijusias procedūras yra informuojama Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
13.4. Asociacijos vieša informacija skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“.
13.5. Viešai atskleistinos informacijos apie bendruomenės veiklą apimtį apibrėžia savo sprendimu bendruomenės valdyba.
13.6. Bendruomenės valdyba atsako už tinkamą informacijas ar dokumentų pateikimą nariams, viešam registrui ar kitiems suinteresuotiems asmenims.