Įstatai

„NAUJOSIOS ŠIAURINĖS PILAITĖS“ BENDRUOMENĖS ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „Naujosios šiaurinės Pilaitės“ bendruomenė (toliau – bendruomenė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2. Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
1.3. Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako už savo narių prievoles, o šie neatsako už bendruomenės prievoles.
1.4. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
1.5. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendruomenės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1. Bendruomenė yra demokratiška, atvira ir savanoriška bendruomeninė organizacija, jungianti Vilniaus m. Pilaitės seniūnijos šiaurinės dalies gyventojus, susijusius bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais.
2.2. Bendruomenės veiklos tikslai:
2.2.1. skatinti pilietiškos, socialiai atsakingos, aplinka besirūpinančios vietos bendruomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje;
2.2.2. įgyvendinti bendruomenės narių viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;
2.2.3. atstovauti bendruomenės interesus vietos savivaldos, valstybinėse ir kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei juos ginti;
2.2.4. siekti tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius bei ūkinius poreikius;
2.2.5. siekti sukurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką bendruomenėms nariams.
2.3. Siekdama savo tikslų bendruomenė:
2.3.1. telkia bendruomenės narius bendrai veiklai, ir jų interesų atstovavimui;
2.3.2. gina su bendruomenės veikla susijusias savo narių teises;
2.3.3. organizuoja įvairius renginius bendruomenės narius dominančiais klausimais;
2.3.4. įgyvendina socialines, kultūrines, ūkines, sveikatingumo, švietimo, ekologines ir kitokias vietos bendruomenės veiklas, iniciatyvas ir projektus;
2.3.5. vykdo bendruomenės gyvenamosios aplinkos gerinimo veiklas, iniciatyvas ir projektus;
2.3.6. bendradarbiauja su panašaus pobūdžio bendruomenėmis, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei vietos savivaldos, valstybinėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
2.3.7. dalyvauja panašaus pobūdžio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose.

3. BENDRUOMENĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bendruomenė įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie bendruomenės veiklą, propaguoti jos tikslus ir uždavinius;
3.1.2. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.3. samdyti asmenis šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.4. organizuoti savanorišką veiklą bendruomenės tikslams siekti;
3.1.5. teikti bei gauti paramą ir labdarą iš fizinių ir juridinių asmenų, taip pat tarptautinių organizacijų;
3.1.6. organizuoti susirinkimus ir kitus renginius;
3.1.7. steigti pagal teisės aktus registruojamus ir veikiančius ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;
3.1.8. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams, teisės aktams bei bendruomenės veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti;
3.1.9. užsiimti kita veikla, kuri reikalinga bendruomenės tikslams pasiekti ir yra nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymais.
3.2. Bendruomenė privalo:
3.2.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą bendruomenės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
3.2.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
3.2.3. mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas įstatymų nustatyta tvarka;
3.2.4. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

4. NARYSTĖ BENDRUOMENĖJE, BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Bendruomenės nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, gyvenantys, ir/arba turintys nekilnojamąjį turtą, ir/arba dirbantys, ir/arba kitaip susieti bendrais gyvenimo Vilniaus m. Pilaitės seniūnijos šiaurinės dalies kaimynystėje poreikiais ir/arba interesais, priimti į bendruomenę šiuose įstatuose nustatyta tvarka.
4.2. Asmuo, siekiantis tapti bendruomenės nariu turi pateikti bendruomenės valdybai (toliau – valdyba) prašymą (raštu, el. paštu ar užpildydami elektroniniu būdu prašymo formą) įstoti į bendruomenę, įsipareigoti laikytis įstatų reikalavimų. Tokiame prašyme turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas ir ryšys su bendruomenės gyvenamąja aplinka (gyvenamosios ir/arba darbo vietos ir/arba turimo nekilnojamo turto adresas). Nagrinėdama kandidato prašymą valdyba turi teisę pareikalauti kandidato pateikti papildomą informaciją ar dokumentus.
4.3. Valdybai patenkinus kandidato į bendruomenės narius prašymą bei tokiam asmeniui sumokėjus visuotiniame bendruomenės narių susirinkime nustatyto dydžio stojamąjį mokestį, kandidatas į bendruomenės narius tampa pilnateisiu bendruomenės nariu. Valdyba tokius prašymus išnagrinėja ir sprendimus priima per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
4.4. Bendruomenės nariui parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant nekilnojamojo turto nuosavybę kitam asmeniui, bendruomenės narystė gali būti perleista naujam nekilnojamojo turto savininkui. Naujam savininkui pateikus valdybai prašymą įstoti į bendruomenę ir valdybai jį patenkinus, yra laikoma, kad naujas savininkas pratęsia narystę bendruomenėje vietoje išstojusiojo ir naujam bendruomenės nariui yra įskaitomos visos išstojusiojo nario sumokėtos įmokos ir įnašai.
4.5. Bendruomenės narių skaičius neribojamas. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys nariai.
4.6. Bendruomenės narys turi teisę:
4.6.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
4.6.2. rinkti ir būti išrinktas į bendruomenės valdymo organus;
4.6.3. teikti pasiūlymus ir pastabas visais bendruomenės veiklos klausimais;
4.6.4. dalyvauti bendruomenės veikloje, naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
4.6.5. susipažinti su bendruomenės veikla ir gauti visą su ja susijusią informaciją;
4.6.6. bet kada išstoti iš bendruomenės, pateikęs prašymą (raštu, el. paštu) valdybai ir visiškai atsiskaitęs su bendruomene. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir kiti nario mokesčiai negrąžinami;
4.6.7. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
4.7. Bendruomenės narys privalo:
4.7.1. laikytis bendruomenės įstatų ir kitų priimtų visuotinio narių susirinkimo ir/arba bendruomenės valdymo organų sprendimų;
4.7.2. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose;
4.7.3. tausoti ir tikslingai naudoti bendruomenės turtą;
4.7.4. visokeriopai remti ir stiprinti bendruomenę, nediskredituoti jos ir niekaip kitaip nekenkti jos interesams;
4.7.5. nustatyta tvarka mokėti nario mokesčius ir kitas įmokas. Nario mokestis mokamas už einamuosius metus. Laiku nesumokėjus nario mokesčio ar kitų įmokų, bendruomenės nariui yra skaičiuojamos valdybos sprendimu nustatyto dydžio netesybos. Su tokiu valdybos sprendimu bendruomenės narys supažindinamas raštu arba el. paštu;
4.7.6. pasikeitus kontaktiniams duomenims, per protingą terminą informuoti (raštu, el. paštu) bendruomenės vadovą apie tokius pasikeitimus;
4.7.7. nutrūkus ryšiui su bendruomenės gyvenamąja aplinka, atsiskaityti su bendruomene pagal savo įsipareigojimus ir informuoti valdybą apie išstojimą iš bendruomenės ir/arba nurodyti kitą asmenį, kuriam galėtų būti perleista narystė bendruomenėje.
4.8. Narystė bendruomenėje sustabdoma ir/arba nutraukiama, jei narys:
4.8.1. pateikia prašymą (raštu, el. paštu) laikinai sustabdyti narystę arba išstoti iš bendruomenės;
4.8.2. be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčių ilgiau kaip 1 (vienerius) metus;
4.8.3. nesilaiko bendruomenės įstatų, visuotinio narių susirinkimo ir/arba bendruomenės valdymo organų sprendimų;
4.8.4. diskredituoja bendruomenės vardą, jį menkina.
4.9. Sprendimą dėl narystės sustabdymo ir/arba nutraukimo priima bendruomenės valdyba. Valdybos sprendimas dėl narystės sustabdymo ir/arba nutraukimo gali būti apskųstas bendruomenės visuotinam narių susirinkimui.
4.10. Narystė bendruomenėje pasibaigia bendruomenės nariui išstojus arba jį pašalinus iš bendruomenės, likvidavus bendruomenę arba mirus asmeniui.
4.11. Bendruomenės nariai registruojami bendruomenės narių sąraše. Jame nurodomas nario vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, įstojimo į bendruomenę data. Už sąrašo vedimą atsakingas bendruomenės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Su sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

5. BENDRUOMENĖS VALDYMAS

5.1. Aukščiausias bendruomenės organas yra visuotinis narių susirinkimas, kolegialus bendruomenės valdymo organas – bendruomenės valdyba (toliau – valdyba), vienasmenis bendruomenės valdymo organas – bendruomenės vadovas (toliau – vadovas).

6. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:
6.1.1. keičia bendruomenės įstatus;
6.1.2. renka ir atšaukia valdybos narius;
6.1.3. nustato bendruomenės narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
6.1.4. tvirtina bendruomenės ilgalaikes programas ir projektus, numato veiklos strategiją;
6.1.5. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę bei metinę veiklos ataskaitą;
6.1.6. priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).
6.2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės valdybai ar vadovui pavesti spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.
6.3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.4. Eilinis visuotinis narių susirinkimas valdybos sprendimu yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau nei per 4 (keturis) mėnesius nuo bendruomenės finansinių metų pabaigos.
6.5. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas ne mažiau kaip 1/5 (penktadalio) bendruomenės narių, nors vieno valdybos nario arba bendruomenės vadovo iniciatyva.
6.6. Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.
6.7. Apie susirinkimo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę bendruomenės nariams praneša bendruomenės vadovas arba valdybos pirmininkas. Informacija nariams perduodama turimais bendruomenės narių el. pašto adresais ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki susirinkimo. Papildomai skelbimas apie susirinkimą patalpinamas bendruomenės interneto tinklapyje www.siaurinepilaite.lt.
6.8. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma ne mažiau kaip 1/5 (penktadalio) bendruomenės narių, nors vieno valdybos nario arba bendruomenės vadovo siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateiktas bendruomenės vadovui arba valdybos pirmininkui ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki visuotinio narių susirinkimo.
6.9. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja bendruomenės vadovas arba valdybos pirmininkas. Visuotinių narių susirinkimų posėdžiai protokoluojami. Protokolą rengia susirinkimo pirmininkas arba sekretorius (jei išrenkamas arba paskiriamas susirinkimo metu). Visuotinio narių susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Įvykus susirinkimui, susirinkimo pirmininkas per 7 (septynias) dienas nuo susirinkimo dienos el. paštu pateikia susirinkimo protokolą bendruomenės nariams. Jei susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu, elektroninėmis priemonėmis daromas šio surinkimo vaizdo bei garso įrašas, kuris saugomas bent 1 (vienerius) metus.
6.10. Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantys bendruomenės nariai registruojami susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas. Bendruomenės nariai gali iš anksto raštu arba elektroninėmis priemonėmis pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu arba elektroninėmis priemonėmis pareiškę nuomonę bendruomenės nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame narių susirinkime, registruojami visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.
6.11. Visuotinis narių susirinkimas yra laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja (įskaitant iš anksto pareiškusius savo nuomonę bendruomenės narius) daugiau kaip 1/2 (pusė) bendruomenės narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų šaukiamas pakartotinis, nekeičiant darbotvarkės, visuotinis narių susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo to, kiek narių jame dalyvauja. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams pranešama šių įstatų 6.7 p. nustatyta tvarka.
6.12. Sprendimai keisti įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti bendruomenę, išrinkti ir/ar atšaukti valdybos narius laikomi priimtais, kai jie priimami ne mažiau kaip 2/3 (dviem trečdaliais) susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiti visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais paprastąja balsų dauguma.
6.13. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo sprendimai gali būti priimti ir elektroniniu balsavimu (balsuojant elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis) ir toks balsavimas yra laikomas visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Elektroninį balsavimą organizuoja bendruomenės vadovas arba valdybos pirmininkas ne mažiau kaip 1/5 (penktadalio) bendruomenės narių, nors vieno valdybos nario arba bendruomenės vadovo iniciatyva.
6.14. Elektroninis balsavimas vykdomas vadovaujantis šia tvarka:
6.14.1. parengiamas elektroninio balsavimo biuletenis, kuriame nurodomi svarstomi klausimai ir siūlomi sprendimai;
6.14.2. balsavimo biuletenis arba nuoroda į jį išsiunčiami turimais bendruomenės narių el. pašto adresais ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki balsavimo termino pabaigos;
6.14.3. siunčiamame pranešime el. paštu nurodomas elektroninio balsavimo terminas ir biuletenių užpildymo bei pateikimo instrukcija;
6.14.4. bendruomenės narys, gavęs pranešimą el. paštu, turi iki pranešime nurodyto termino apsispręsti dėl balsavimo ir pateikti užpildytą biuletenį organizatoriui;
6.14.5. pasibaigus balsavimo terminui, organizatorius parengia ir pasirašo protokolą, kuriame nurodo svarstytus klausimus, balsavusiųjų skaičių, balsų pasiskirstymą ir priimtus sprendimus;
6.14.6. per 7 (septynias) dienas nuo balsavimo termino pabaigos, organizatorius pateikia elektroninio balsavimo protokolą bendruomenės nariams el. paštu.

7. BENDRUOMENĖS VALDYBA

7.1. Bendruomenės valdyba:
7.1.1. įgyvendina bendruomenės veiklos tikslus ir visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
7.1.2. priima sprendimus dėl naujų bendruomenės narių priėmimo;
7.1.3. šalina iš bendruomenės narius arba stabdo jų narystę bendruomenėje, kai šie nesilaiko šių įstatų, bendruomenės nario pareigų;
7.1.4. renka bendruomenės vadovą ir atšaukia jį iš pareigų;
7.1.5. kontroliuoja ir prižiūri bendruomenės vadovo veiklą. Jeigu dėl bendruomenės vadovo veiksmų yra padaroma žala bendruomenei ar jos nariams, bendruomenės valdybos narių atsakomybė už tokius veiksmus yra subsidiarinė;
7.1.6. priima sprendimą keisti buveinės vietą;
7.1.7. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.1.8. kiekvienais metais šaukia eilinį visuotinį bendruomenės narių susirinkimą;
7.1.9. priima kitus sprendimus numatytus šiuose įstatuose.
7.2. Valdyba yra renkama 5 (penkerių) metų laikotarpiui visuotiniame narių susirinkime šių įstatų 6.12 p. nustatyta tvarka. Valdybos įgaliojimai gali būti pratęsti tik visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
7.3. Naujai išrinkta valdyba įgaliojimus veikti įgyja pasibaigus ją išrinkusio visuotinio narių susirinkimui ir baigia išrinkus naują valdybą.
7.4. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, kuriais gali būti fiziniai asmenys – bendruomenės nariai.
7.5. Valdybos nariai išsirenka iš savo tarpo valdybos pirmininką, kuris valdybos įgaliojimų metu pirmininkauja valdybos posėdžiams bei atlieka kitas šiuose įstatuose numatytas funkcijas.
7.6. Valdybos posėdžių iniciatyvos teisę turi visi valdybos nariai ir bendruomenės vadovas. Apie valdybos posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę valdybos pirmininkas praneša valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki posėdžio. Valdybos posėdžiai yra protokoluojami.
7.7. Valdybos posėdis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.
7.8. Valdybos nutarimai yra priimami paprastąja dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma. Valdyba gali priimti nutarimus, kai visi jos nariai yra tinkamai informuoti apie posėdį ir jame dalyvauja valdybos pirmininkas ir bent du valdybos nariai.
7.9. Valdybos sprendimai, kai sprendimą reikalinga priimti nedelsiant, gali būti priimti ir elektroniniu balsavimu (balsuojant elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis) ir toks balsavimas yra laikomas valdybos nutarimu.
7.10. Vienam ar keliems iš valdybos narių atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti pareigų, šaukiamas visuotinis narių susirinkimas, kuriame renkamas naujas ar nauji valdybos nariai, kurių įgaliojimų trukmė bus lygi likusiam valdybos įgaliojimų laikui.

8. BENDRUOMENĖS VADOVAS

8.1. Bendruomenės vadovas:
8.1.1. atstovauja bendruomenei, jos vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Jeigu sutarties vertė, skaičiuojant bendruomenės mokėtiną sumą, viršija 2000 Eur (du tūkstančius eurų), bendruomenės vadovas privalo gauti bendruomenės valdybos sutikimą sutarčiai sudaryti;
8.1.2. organizuoja bei koordinuoja bendruomenės veiklą;
8.1.3. atsiskaito už bendruomenės veiklą valdybai ir visuotiniam bendruomenės narių susirinkimui, rengia bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę bei metinę veiklos ataskaitą;
8.1.4. pagal savo kompetenciją atstovauja bendruomenės interesams valstybinėse, vietos savivaldos, kitose organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
8.1.5. atidaro ir uždaro sąskaitas finansų įstaigose, priima ir atleidžia darbuotojus, užmezga ir palaiko ryšius su kitomis organizacijomis;
8.1.6. organizuoja savanorišką veiklą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
8.1.7. teikia bendruomenės duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui, visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir bendruomenės nariams;
8.1.8. organizuoja bendruomenės buhalterinę apskaitą ir raštvedybą;
8.1.9. tvarko ir saugo bendruomenės narių sąrašą;
8.1.10. teikia mokestinius pranešimus bendruomenės nariams el. paštu;
8.1.11. sprendžia kitus bendruomenės veiklos klausimus, nepriskirtus bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir/arba valdybos kompetencijai;
8.1.12. gali atskiras savo funkcijas pavesti vykdyti vienam iš valdybos narių.
8.2. Bendruomenės vadovas yra renkamas valdybos posėdyje šių įstatų 7.8 p. nustatyta tvarka.
8.3. Naujai išrinktas vadovas įgaliojimus veikti įgyja pasibaigus jį išrinkusio valdybos posėdžiui ir baigia išrinkus naują vadovą.
8.4. Bendruomenės vadovui atsistatydinus ar dėl kitų priežasčių nebegalint eiti pareigų, šaukiamas valdybos posėdis, kuriame renkamas naujas bendruomenės vadovas.

9. BENDRUOMENĖS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI BENDRUOMENĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

9.1. Bendruomenės veiklos kontrolę vykdo visuotinis narių susirinkimas, kuris tvirtina bendruomenės metinę veiklos ataskaitą. Tarp bendruomenės narių susirinkimų bendruomenės veiklos kontrolę vykdo valdyba.
9.2. Už bendruomenės lėšų panaudojimo teisėtumą, buhalterinės apskaitos reikalavimų įgyvendinimą atsako bendruomenės vadovas, išskyrus atvejus, kai konkretų sprendimą priima kitas bendruomenės organas, o bendruomenės vadovas yra išreiškęs aiškų nesutikimą su tokiu sprendimu.
9.3. Bendruomenės lėšų naudojimo kontrolę gali vykdyti valdybos sprendimu arba 1/5 (penktadalio) bendruomenės narių balsais paskirtas auditorius ar kitas ekspertas, turintis reikiamą kompetenciją patikrinti bendruomenės ūkinės komercinės veiklos duomenis, informaciją ir dokumentus. Patikrinimo išvados yra pateikiamos tokį ekspertą paskyrusiam organui. Eksperto darbo laiko išlaidas apmoka tokį patikrinimą inicijavęs asmuo (asmenys), jeigu patikrinimo išvados nepatvirtintina įtariamų pažeidimų. Jeigu įtariami pažeidimai pasitvirtina – išlaidas apmoka pažeidimus padaręs asmuo (asmenys).
9.4. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
9.5. Bendruomenės pajamų šaltiniai:
9.5.1. stojamieji ir kiti bendruomenės narių mokesčiai;
9.5.2. nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, taip pat iš tarptautinių organizacijų, programų bei kitų įstaigų ir organizacijų (jei tai neprieštarauja teisės aktams) gautos lėšos;
9.5.3. tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;
9.5.4. finansų įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas;
9.5.5. labdara ir parama;
9.5.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
9.6. Bendruomenės lėšos ir turtas gali būti naudojami tik įstatuose numatytiems bendruomenės tikslams įgyvendinti.

10. BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

10.1. Kai bendruomenės skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir bendruomenės interneto tinklapyje www.siaurinepilaite.lt.
10.2. Bendruomenės organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija siunčiama bendruomenės nariams elektroniniu paštu. Su informacija apie bendruomenės veiklą nariai turi galimybę susipažinti per 14 (keturiolika) dienų nuo prašymo bendruomenės vadovui pateikimo.
10.3. Bendruomenės dokumentai ir kita informacija bendruomenės nariams teikiama neatlygintinai.

11. BENDRUOMENĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Bendruomenės įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu šių įstatų 6.12 p. nustatyta tvarka.
11.2. Jeigu visuotiniame narių susirinkime yra numatoma keisti įstatus, kartu su pranešimu apie visuotinį narių susirinkimą, nariams privaloma išsiųsti naujos redakcijos įstatus su paaiškinimu, kokios įstatų nuostatos yra keičiamos ir dėl kokių priežasčių jos yra keičiamos.

12. BENDRUOMENĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Bendruomenės filialai ir atstovybės yra bendruomenės struktūriniai padaliniai, turintys atskirą buveinę ir atliekantys jiems priskirtas funkcijas.
12.2. Sprendimą dėl bendruomenės filialo ir/arba atstovybės steigimo, filialo ir/arba atstovybės valdymo organo paskyrimo ar atšaukimo, filialo ir/arba atstovybės veiklos nutraukimo priima bendruomenės valdyba.

13. BENDRUOMENĖS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

13.1. Bendruomenės buveinė keičiama valdybos sprendimu.

14. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

14.1. Jeigu bendruomenėje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą bendruomenės vadovas turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
14.2. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama arba likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.